Menighedsrådsmødet 8. oktober 2019

Budget 2020 på plads

Menighedsrådet har godkendt det endelige budget for næste år. På grundlag af en uændret kirkeskatteprocent på 1,23 vil der i Sankt Nikolai Sogn være knapt 3,8 millioner kr. til rådighed, hvilket er godt 100.000 kr. mere end i år. Pengene skal bruges til aflønning af personale (dog ikke præster, der lønnes direkte af staten), varme, vand og el, vedligeholdelse af kirken, præstegårdene, sognegården og kontor- og udlejningsejendommen i Nordenkirke 7, og der bliver også et pænt stort beløb til at fortsætte det høje aktivitetsniveau med koncerter, foredrag med mere. Det er meningen at sætte flere aktiviteter for børn og unge i gang. Menighedsrådet undersøger, om det er muligt at henlægge yderligere penge så kirkens fine orgel kan renoveres - det skete sidst for 51 år siden. Foreløbig er der afsat 200.000 kr. til formålet, men der skal skaffes ca. 1,5 million.

Priser ind på præstegårdsrenovering

Projektet med istandsættelse og forbedring af præstegården Præstestræde 4 kører efter planen. Næste år flytter provsten for Lolland Vestre Provsti ind. Provsten har en sidefunktion som sognepræst i vores sogn. Der har lige været licitation over projektet, og summen af de billigste tilbud viser at projektet holder sig inden for det overslag, der arbejdes ud fra. Ialt skal der formentlig bruges omkring 2,8 millioner kr. på byggeriet, som vil genskabe meget af arkitekt Ejnar Ørnsholts kvalitetsbyggeri fra 1923 også i det indre. Byggearbejdet går i gang i efteråret. Pengene til ombygningen kommer fra provstiets reservemidler.

 
Menighedsrådsmødet 20. august 2019

Ny kirkeværge

Menighedsrådet godkendte at Jan Bjerregaard  pr. 1. juli har overtaget hvervet som kirkeværge, idet Bent Fynbo Jensen er sygemeldt. Som kirkeværge skal Jan Bjerregaard føre tilsyn med kirken og kirkens ejendomme - præstegårde, sognegård og udlejningsejendom - og sørge for at nødvendig bygningsvedligeholdelse bliver udført.

Kirkeministeriet har godkendt, at Sankt Nikolai Sogn fra 1. januar 2020 deltager i et to-årigt forsøg med at "udlicitere" ansvaret for vedligeholdelse af bygninger til en af Lolland Vestre Provsti ansat byggekyndig.

Budgetlægning forsinkes

Valget og regeringsskiftet er baggrunden for, at arbejdet med finansloven er blevet forsinket - og det betyder også at menighedsrådene ikke kan lægge et endeligt budget for 2020, før staten har meldt de økonomiske rammer ud. Blandt de store ønsker i Sankt Nikolai Sogn er en renovering af kirkens orgel samt en renovering af Nikolaihuset, der blev opført for mere end 40 år siden. I øjeblikket får Nikolaihuset nyt køkken, men der er også nye møbler og et løft af husets indemiljø på ønskesedlen.

Investerer i konfirmander

Indskrivningen til konfirmandundervisning er i gang, og præsterne har blandt andet ønsket sig moderne fladskærmsteknologi til brug i undervisningen. Menighedsrådet har derfor bevilget indkøb af to moderne skærme, dels til Nikolaihuset og dels til sakristiet i kirken, hvor der også foregår undervisning.

Ny sanger ansat

Efter at mangeårig kirkesanger Lizet Jane Wendt har skiftet boldgade og efter endt teologistudium er blevet sognepræst i Horslunde, Nordlunde og Nøbbet, har menighedsrådet med virkning fra 1. juni ansat Mike Marcussen i hendes ledige stilling. Ud over at virke ved kirkelige handlinger knyttes han også til kirkens kammerkor. Mike Marcussen har i forvejen fungeret som afløser i Sankt Nikolai, og vil blandt andet være kendt fra morgensangen om onsdagen, som iøvrigt genoptages 4. september kl. 9.

Menighedsrådsmødet 11. juni 2019

Nyt køkken i Nikolaihuset

Efter 41 år trænger Nikolaihusets køkken til at blive udskiftet. Menighedsrådet kender nu prisen, idet arbejdet vil koste 176.000 kr. På mødet blev det besluttet at udføre arbejdet i sommer, så køkkenet er klar efter sommerpausen.

Slut med konfirmations-kaos

Kirkepladsen ved Sankt Nikolai er for snæver og til- og frakørselsforholdene egner sig ikke til den tendens, der har været, til at konfirmander efter konfirmationen skal køres fra kirke i limousiner, motorcykler, kareter eller på traktorer. Blandt andet 28. april, hvor der skulle afvikles tre konfirmationer med halvanden times mellemrum, blev forholdene så kaotiske at menighedsrådet nu har besluttet at den slags ikke længere kan foregå på kirkepladsen. I stedet henviser man til det nærliggende Axeltorv, hvortil man via Kirkestræde kan gå på få minutter. Her er der bedre plads til den slags løjer. Meddelelse vil blive sendt til hver enkelt familie til næste års konfirmander via elevens skole.

Ulovlig kørsel og parkering

Det er ikke kun ved konfirmationer, der er problemer på kirkepladsen. Menighedsrådet har konstateret at pladsen både bruges til ulovlig renovationskørsel og som parkeringsplads for personer, der ikke har ærinde i kirken. Og det er ikke tilladt. Kirkepladsen er ikke offentlig vej, og der er ved indkørslen skiltet med at parkering kun er for kirkens gæster. Hvis problemet fortsætter, vil menighedsrådet overveje hvilke foranstaltninger der skal til. Menighedsrådet vil ikke acceptere, at uvedkommende kørsel for eksempel foregår samtidig med, at de pårørende står ved rustvognen og tager afsked.

Præstegården restaureres

Præstegården i Præstestræde 4 lige bag kirken skal nu restaureres med henblik på at være fremtidig bolig for provsten for Lolland Vestre Provsti, der fra 1. juli også får en funktion som sognepræst i Sankt Nikolai Sogn. Der er tale om en smuk Ørnsholt-bygning fra 1923, hvis indre gennem årene er blevet ombygget og forandret i en grad, så det ikke modsvarer husets ydre. Menighedsrådet har derfor besluttet at igangsætte en omfattende restaurering med nye kontorfaciliteter, nyt køkken og bad. Hvor meget, projektet kommer til at koste, ved man til august, når de første overslag foreligger. Det ventes at blive sidst på året 2020 før præstegården er indflytningsklar.

Holder fortsat øje med spiret

I en del år har spiret på Sankt Nikolai Kirke været under observation, idet der er konstateret fugtproblemer. Årsagen hertil menes blandt andet at være fejl begået under omlægningen af kobbertaget i 1980'er. Det firma, der stod for arbejdet, eksisterer ikke mere. Der er opsat en række fugtmålere i spiret, så man løbende kan se om fugtigheden overstiger grænsen for, hvornår der er risiko for at råd og svamp kan udvikle sig. Menighedsrådet har netop fået forelagt det sidste års målinger, og konklusionen er at der ikke er ændret radikalt på forholdene. Den rådgivende arkitekt anbefaler derfor, at man måler i et år mere for at se, om situationen er stabil eller forværres.

Menighedsrådsmødet d. 9. april 2019

Nye præster til sognet

1. maj slutter Anna Heidi Linds vikariat, og samme dag tiltræder sognepræst Janne Christine Funch Svensson, Kappel, som ny sognepræst i Sandby-Branderslev med en 50 procents funktion i Sankt Nikolai Sogn. Her skal hun primært varetage børn- og unge-aktiviteter, og i mindre omfang handlinger som for eksempel bisættelser. 1. juli styrkes sognet yderligere, når provst og sognepræst på Fejø Bjarne A. Madsen i stedet tilknyttes Sankt Nikolai Sogn som sognepræst på halv tid. Resten af tiden varetager han fortsat provsteembedet i Lolland Vestre Provsti. Præstegården Præstestræde 4 skal istandsættes i år og derefter fungere som provstebolig. Det er biskoppens plan at stillingen som provst i Vestre Provsti fremover skal være en del af normeringen i vores sogn.

Evaluering af morgensang

De morgenandagter med morgensang, som sognepræst Jesper Vigant har været initiativtager til, er blevet en stor succes og skal fortsatte, har menighedsrådet bestemt. Der bliver dog en sommerpause, hvis længde skal aftales med Jesper Vigant, som fortsat er tovholder og vil stå for de fleste morgenandagter. Men også andre præster i provstiet vil få mulighed for at være med.

Moderne teknik til organisten

Mens der arbejdes på at finansiere et større projekt, som skal opgradere Sankt Nikolai Kirkes fine orgel, har menighedsrådet bevilget 15.000 kroner til at lette organist Erik Lauge Mikkelsens arbejde. I dag sidder organisten og skriver noder i hånden til sangerne, og når han spiller, er det nødvendigt med en medhjælper til at vende nodeblade. Fremover vil noderne kunne skrives via et edb-program, og organisten får en iPad som viser noderne, mens han spiller, så der ikke skal vendes nodeblade.

Planer for Nikolaihuset

Sognegården Nikolaihuset i Nordenkirke er i fin stand på de fleste områder efter 40 år - men husets køkken er ved at være slidt op. Menighedsrådet har derfor besluttet at projektere et nyt køkken med delvis nye hvidevarer, så der hurtigst muligt kan ske en udskiftning. På sigt planlægges også en udskiftning af det solide inventar til noget lettere og mere tidssvarende, ligesom andre tiltag er under overvejelse. Prisen på et nyt køkken kendes endnu ikke.

MobilePay i kirken

Sankt Nikolai Kirke har bestilt MobilePay, således at kirkegængerne fremover kan støtte menighedsplejens arbejde ad den vej, hvis de ikke har rede penge til at komme i kirkebøsserne. MobilePay vil også blive en mulighed ved kommende koncerter og spisninger, hvor der skal betales. Der går dog en måned endnu, før det hele er på plads.

Menighedsrådsmødet d. 19. marts 2019

Økonomien er i orden

Menighedsrådet godkendte kirkekassens regnskab for 2018. Driften udviser et overskud på 95.800 kr., og det betyder at kassebeholdningen nu udgør 588.800 kr. I årets løb har kirken modtaget næsten 454.000 kr. i tilskud af provstiets reservemidler til større, ikke-budgetterede anlægsopgaver - nødvendig reparation af kirkens klokkeværk og ur, reparationer på kirkens ejendom Nordenkirke 7 og begyndende istandsættelse af præstegården Præstestræde 4, der pt. står tom. Udgifterne til afhjælpning af fugtproblemer i spiret finansieres fortsat af en bevilling af provstiets reservemidler. Til driften modtog Sankt Nikolai Sogns kirkekasse sidste år godt 3,5 millioner kr. af ligningsmidlerne.

Også kirkegårdens regnskab blev godkendt. Kirkegården drives i et samarbejde med Stormarks Sogn. Kirkegårdens regnskab slutter med et overskud på 55.000 kr. Kirkegården har sparet en del midler op, men er også i gang med større projekter, blandt andet nye baderum til de ansatte og investering i nyt materiel. Til kirkegårdens drift er der tilført knapt 5,1 million kr. fra den kirkelige ligning, heraf godt 500.000 kr. til anlæg.

Menighedsrådsmødet 27. november 2018

Mindedes medlem

Mødet indledtes med, at man mindedes menighedsrådsmedlem Helle B.K.P. Hansen, som døde 3. november. Hun var medlem siden juni 2015 og arbejdede blandt andet i aktivitetsudvalget og menighedsplejen. Da rådet ikke har flere stedfortrædere, fortsætter det frem til valget i efteråret 2020 med 11 medlemmer. Biskop Marianne Gaarden har givet tilladelse hertil.

Genvalg på posterne

Hvert år ved et nyt kirkeårs begyndelse konstituerer menighedsrådet sig på enkeltposterne. Det blev til genvalg over hele linjen. Mogens Warrer fortsætter som formand og May-Brit Horst som næstformand og kontaktperson til de ansatte. Ellen Bredal Nielsen er genvalgt som kasserer og Bent Fynbo Jensen som kirkeværge. Arkitekt Mogens Bech tager endnu en tørn som menighedsrådets bygningskyndige. Kordegn Marianne Godske Svendsen er sekretær for menighedsrådet.

Børne- og ungepræst

Efter et møde med biskop Marianne Gaarden tegner det til, at Sankt Nikolai Sogn næste år kan få en præst der særligt skal arbejde med børn og unge. Den delte stilling mellem Sandby-Branderslev og Sankt Nikolai, som sognepræst Jesper Vigant havde til han blev heltidspræst her i sognet, vil efter planen blive ændret til en stilling som kirkebogsførende sognepræst i Sandby-Branderslev. Der bliver tale om en halvtidsstilling, mens den anden halve stilling bliver øremærket til en funktion som børne- og ungepræst i Sankt Nikolai Sogn. Sognet ønsker at intensivere arbejdet blandt børnefamilier og unge. Der skal igangsættes undervisning af minikonfirmander, og der er forskellige andre tiltag på bedding. Stillingen er endnu ikke slået op. Indtil videre vikarierer Elin O. Rasmussen som præst i Sandby-Branderslev og Sankt Nikolai.

Løser op for lørdagsdåb

En del familier ønsker barnedåb om lørdagen frem for under højmessen søndag formiddag, og i Sankt Nikolai Sogn har det hidtil været muligt at aftale lørdagsdåb den første lørdag i måneden. Menighedsrådet har nu vedtaget et forsøg, hvor man løser lidt op for tingene. Hovedreglen vil fortsat være første lørdag i måneden, men hvis der er særlige grunde, kan reglen fraviges, så der også kan aftales dåb andre lørdage.

Penge til Syngespirerne

Menighedsrådet har, i lighed med en række andre sogne på Vestlolland, bevilget 2500 kr. i tilskud til Foreningen Lolland Syngers initiativ Syngespirerne. Her modtager skolebørn undervisning i korsang i et par timer af skoletiden.

Flere menighedsrådsmøder

I 2019 vil menighedsrådet holde syv ordinære møder, hvilket er ét mere end i år. Møderne begynder kl. 19 og er offentlige. Første møde i 2019 er 29. januar.

Julehjælp fra Menighedsplejen

På et møde i bestyrelsen for Nakskov Menighedspleje, der står for de to kirkesognes fælles, sociale arbejde, fordelte man 34.000 kr. i julehjælp til 34 familier. Ialt var der indkommet 49 ansøgninger, oplyste medlem af bestyrelsen Ellen Bredal på mødet. Bankospillet i Stormarkskirken gav 6000 kr. og et lotteri i Cafe Nikolai 1000 kr. Julekoncerten i Sankt Nikolai Kirke søndag 16. december kl. 16 skulle gerne resultere i flere penge, idet entreen - 50 kr. for voksne - ubeskåret går til menighedsplejen.

Nytår og morgensang

Biskoppen har givet tilladelse til at nytårsgudstjenesten i Sankt Nikolai Kirke nytårsdag i lighed med sidste år kan rykkes frem til nytårsaftensdag (31. december) kl. 14. Efter gudstjenesten ønsker man hinanden godt nytår med boblende dråber og kransekage i sideskibet. Menighedsrådet har samtidig besluttet at fortsætte med onsdagsmorgensang og -andagt kl. 9, foreløbig frem til midten af maj næste år. Der kommer i gennemsnit 50 til hver morgensang. Første gang efter nytår er 9. januar.

Menighedsrådsmøde 9. oktober 2018

Flere penge til aktiviteter

 

Sankt Nikolai Sogns budget for 2019 er blevet endeligt godkendt af menighedsrådet. Der opkræves uændret 1,23 procent i kirkeskat, og det betyder at kirken har en ramme på 3.661.360 kroner at arbejde inden for.  Driftsbudgettet går i nul, men der bliver flere penge til kirkelige aktiviteter - koncerter, møder og lignende - end i år. Aktivitetsbudgettet hæves nemlig fra 70.000 til godt 119.000 kroner næste år. Menighedsrådet har også besluttet, at kirkens aktiviteter fortsat skal omtales ved regelmæssig annoncering i Extra Posten.

 

Afsætter penge til orglet

 

En opgradering af Sankt Nikolai Kirkes fornemme orgel står højt på ønskelisten, og menighedsrådet har nu stillet de første midler til rådighed. Af kirkekassens nuværende kassebeholdning hensættes 200.000 kroner til en orgelkonto. Orglet blev senest gennemgribende renoveret for 50 år siden, og en opgradering trænger sig på. Der skal formentlig bruges noget i omegnen af 1,5 million kroner til projektet, og kirken vil derfor søge fondsmidler - men signalerer med hensættelsen at den også selv er villig til at spytte i bøssen.

 

Allehelgen en hverdagsaften

 

Mens de fleste folkekirker markerer Allehelgen søndag 4. november har Sankt Nikolai Sogn besluttet i år at holde en særlig Allehelgen-andagt en hverdagsaften - onsdag 31. oktober klokken 19. 31. oktober var den oprindelige allehelgensaften, men senere kom søndagen ind i billedet. Andagten holdes, som de foregående år, i selve kirken, der vil være præget af levende lys og en særlig stemning, når man i tale om musik mindes de døde, hvis navne vil blive læst højt. Det er sognepræst Jesper Vigant, der har andagten. Men også højmessen søndag 4. november klokken 10.30 ved sognepræst Lars Mynster vil være præget af Allehelgen.

 

BUSK-gudstjeneste 28. oktober

 

Søndag 28. oktober holdes der såkaldte BUSK-gudstjenester over hele landet. BUSK står for børn, unge - sogn og kirke, og gudstjenesten klokken 10.30 bliver denne dag præget af at unge inddrages i den. Sognepræst Ulrik Holm står for gudstjenesten. FDF og spejdere medvirker i kirken med deres faner. Bagefter er der en beskeden kirkefrokost i Nikolaihuset.

 
Menighedsrådsmøde 21. august 2018

Kirken fejrer dåbsjubilarer

Cirka 90 familier, som fik et barn døbt for fem eller 10 år siden, har fået en direkte invitation til dåbsjubilæum i forbindelse med højmessen i Sankt Nikolai Kirke søndag 16. september kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der frokost og en lille gave til børnene. Det er kirkens børne- og ungeudvalg, der står for arrangementet. Sidste tilmelding 3. september.

Fugtmålinger i spiret

I vinter har der været foretaget løbende fugtmålinger i spiret på Sankt Nikolai Kirke for at konstatere, om der er alvorlige problemer. Resultatet blev forelagt menighedsrådet og er beroligende på den måde, at kun to af 12 fugtmålere på spirets tømmer periodevist viser fugt i et omfang, så det kan udvikle råd og svamp. Det er derfor besluttet at fortsætte fugtmålingerne et år mere for at se, om der stadig tegner sig det samme billede. Der er formentlig en utæthed ved en skotrende, som på et tidspunkt skal repareres. Til gengæld har der vist sig et andet problem, idet spirets forankring til tårnets murværk har medført revner, som er vokset gennem fem år. Der er derfor bestilt en ingeniørundersøgelse af, hvor alvorligt dét er og hvad der skal gøres.

Ønsker orgel moderniseret

Sankt Nikolai Kirke har et unikt orgel, som nu imidlertid trænger til at blive renoveret og moderniseret. Det er 50 år siden, orglet blev renoveret sidst, og organist Erik Lauge Mikkelsen har indhentet udtalelser og tilbud som påpeger en række ting der kan gøre orglet endnu mere velklingende og praktisk at betjene. Prisen er formentlig omkring 1,5 millioner kr. Menighedsrådet er lydhør over for ønsket og har nedsat et orgeludvalg, som vil forsøge at rejse fondsmidler til opgaven. Udvalget består af næstformand May-Brit Horst, sognepræst Jesper Vigant og organist Erik Lauge Mikkelsen.

Bisættelser og begravelser

Sankt Nikolai Sogn har været gennem en periode med præsteskift og vikariat, og det har desværre i nogle tilfælde betydet at bedemændene ikke hurtigt nok har kunnet aftale en bisættelse eller begravelse, så de pårørende har kunnet få besked. Efter et møde mellem repræsentanter for menighedsrådet, kordegnen og de tre præster, der i dag betjener sognet, er der udarbejdet en plan som fastslår hvilke præster der primært udfører handlinger på de forskellige ugedage, ligesom det som udgangspunkt vil være den præst, der har højmessen søndag, som forestår eventuelle bisættelser om lørdagen. Bedemændene er blevet orienteret, og der er indgået en aftale med præsterne om hurtig tilbagemelding til bedemændene. Menighedsrådet udtrykte tilfredshed med, at der er lavet en aftale så fremtidige frustrationer forhåbentlig kan undgås.

Menighedsrådsmøde 12. juni 2018

Kirken skal spare i 2019

Menighedsrådet godkendte forslag til budget for kirkekassen i 2019, som indebærer forskellige besparelser. Kirken får nemlig det samme kronebeløb af kirkeskattemidlerne som i år, og når løn- og omkostningsstigning indregnes, betyder det at der har måttet findes besparelser en række andre steder. Budgettet er på 3.555.000 kroner, hvoraf 1,7 millioner bruges til kirkelige aktiviteter - herunder gudstjenester og handlinger. Og Nakskov Kirkegårds 2019-budget på 4.544.000 kroner blev godkendt.

Kan søge ny præst

Biskoppen har meddelt Sankt Nikolai Sogn, at overvejelserne omkring en ændring af den kirkelige struktur er mundet ud i at sognet nu kan opslå og besætte den stilling som sognepræst, der blev ledig da Martin Egerup tidligere på året rejste til Fensmark. På grund af sommerferien ventes stillingen opslået i august med ansøgningsfrist 10. september, og i bedste fald vil en ny sognepræst kunne tiltræde 1. november 2018. Foreløbig er stillingen besat ved vikariat. I mellemtiden skal præstegården i Præstestræde 4 istandsættes.

Klokkerne repareres

Nogle har måske bemærket, at kirken ikke som normalt ringer solen op og ned. Årsagen er, at to af kirkens klokker i øjeblikket ikke kan bruges. Menighedsrådet har derfor bestilt en reparation dels af klokkeinstallationen og styretavlen til klokkerne, som er af ældre dato, men også af den ene af de store urskiver på kirketårnet, som ifølge en sagkyndig rapport er beskadiget. Det samlede projekt er på cirka 200.000 kroner, og reparationen vil blive udført hurtigst muligt.

Nikolaihuset fylder 40

Sognegården, Nikolaihuset i Nordenkirke 9, har snart 40 år på bagen. Huset blev indviet 6. august 1978 af biskop Th. Græsholt. Det er tegnet af arkitekt Mogens Bech, som nu er pensioneret, men fortsat virker som bygningsrådgiver for menighedsrådet. Fødselsdagen markeres efter højmessen søndag 5. august med en lille sammenkomst i huset, hvor Mogens Bech blandt andet fortæller om byggeriet.

 
Ekstraordinært Menighedsrådsmøde d. 26. april 2018:

 

Midlertidig adgangsvej til kirke

 

Mødet var indkaldt til drøftelse af en sag på lukket møde. På den offentlige del af mødet gav formanden en orientering om verserende sager. Midt i maj begynder et omfattende lednings- og vejrenoveringsarbejde, der skal foregå i Vejlegade, Præstestræde og Klostergade samtidig, og hvor de tre gader det meste af tiden vil være helt lukket for trafik. Park & Vej oplyser, at til- og frakørsel til Sankt Nikolai Kirke i perioden, der strækker sig til december, skal ske ad Bredgade og Nordenkirke, hvor der vil blive åbnet for trafik i begge retninger. Menighedsrådet har i samme forbindelse besluttet at opsætte skilte om at parkering på kirkepladsen er forbeholdt kirkens gæster, da rådet ellers forudser et vist trafikkaos.

 

Menighedsrådsmøde d. 20. marts 2018

 

Referat: Beslutningsprotokol

 

Referat: Beslutningsprotokol tillægsdagsorden

 

Nyt medlem

 

Mødet indledtes med mindeord over Sankt Nikolai Sogns menighedsrådsformand gennem 17 år, Mette Tangaa Jensen, der døde 13. februar. Rådet mindedes Mette Tangaa med et minuts stilhed. Hendes plads i menighedsrådet er overtaget af første stedfortræder Jan Bjerregaard.

 

Overskud i 2017

 

Både kirkekassen og Nakskov Kirkegårde kom ud af 2017 med sorte tal på bundlinjen. Det fremgik af regnskabsaflæggelsen på mødet. Kirkekassen modtog 4.463.000 kr. i ligningsmidler, heraf godt 1,2 millioner kr.til anlæg, hvoraf langt hovedparten reserveres til en eventuel senere reparation af kirkens spir, hvor der er konstateret indtrængende vand. Kirkekassen, der finansierer kirkens drift, sluttede året med et overskud på 278.542 kr. Der påregnes dog ekstra udgifter i forbindelse med besættelse af ledige præstestillinger samt manglende lejeindtægt fra Præstestræde 4. Til kirkespiret er der pt. opsparet godt 2,2 millioner kr.

Nakskov Kirkegårde modtog 5.404.000 kr. i ligningsmidler, helt overvejende til drift af kirkegården. Året endte med et driftsoverskud på 516.000 kr., primært på grund af besparelser på lønkontoen, men også skabt gennem indtægt fra udførelse af entreprenørarbejde på andre kirkegårde eller for andre sogne. Der spares op til en udvendig kalkning af kapellet.

 

Lockout

 

Menighedsrådet drøftede en mulig konflikt på det offentlige område, hvor der er varslet strejker samt omfattende lockout efterpåske. Lockouten, som er varslet fra 10. april, vil berøre præstebetjeningen i sognet samt den vitale kordegnefunktion. I værste fald kan en af konfirmationerne 22. april blive berørt. Kirken vil via hjemmesiden informere, når der foreligger nyt.

 

Årsmøde i menighedsplejen

 

Nakskov Menighedspleje, der står for kirkens sociale arbejde i Sankt Nikolai og Stormarks sogne, har årsmøde tirsdag 24. april kl. 19. Mødet holdes i år i Nikolaihuset, Nordenkirke 9. Alle interesserede er velkomne. Der vil blive aflagt regnskab for menighedsplejen, og korshærspræst Kathrine Asklund Brorsen, Nykøbing F., fortæller om korshærens arbejde her i landsdelen. Sognepræst Lars Mynster afløser Martin Egerup i menighedsplejens bestyrelse. Formand er sognepræst Christian Hyttel, Stormarks Sogn.

 

Menighedsrådsmøde d. 23. januar 2018:

 

Referat: Beslutningsprotokol

Formandsskifte

 

Formanden for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd siden november 2000, Mette Tangaa Jensen, anmodede på mødet om at måtte blive løst fra formandsposten for at fortsætte som menigt medlem af rådet.

Herefter blev den hidtidige næstformand, Mogens Warrer, valgt til ny formand fra 1. februar 2018. Næstformandsposten besættes med May-Brit Horst, som tidligere har været rådets næstformand. Hun overtager desuden Mette Tangaa's funktion som kontaktperson til kirkens ansatte.

Mette Tangaa udtræder også af forretningsudvalget. Her afløses hun af Lene Kjærstrup.

 

Menighedsrådsmøde d. 28. november 2017:

 

Genvalg på nøgleposterne

Hvert år ved et nyt kirkeårs begyndelse skal menighedsrådet konstituere sig på nøgleposterne. Det resulterede i genvalg stort set over hele linjen. Mette Tangaa Jensen er genvalgt til formand og kontaktperson, Mogens Warrer til næstformand, Bent Jensen til kirkeværge, Ellen Bredal Nielsen til kasserer og arkitekt Mogens Bech til bygningssagkyndig. Kordegn Marianne Godske Svendsen er valgt til sekretær for menighedsrådet.

Mad og mennesker mødes

Dansk Folkehjælp søger frivillig til et projekt for ensomme ældre. "Når mad og mennesker mødes" går ud på at frivillige tager ud til ensomme ældre og laver mad til dem. Man spiser derefter sammen. Projektet dækker Lolland og Guldborgsund kommuner. Menighedsrådet drøftede ideen, som man finder interessant og gerne bakker op. Der forestår nu et arbejde med at finde frivillige og lokalisere ensomme ældre. Projektet beskrives nærmere i en folder, som interesserede, der kunne overveje at melde sig som frivillige, kan hente blandt andet hos kirketjeneren i Sankt Nikolai Kirke.

Julehjælp til 33 familier

Nakskov Menighedspleje, som er et fællesskab mellem Stormarks og Sankt Nikolai sogne, har i år fået 44 ansøgninger om julehjælp fra trængende familier. På et møde er ansøgningerne blevet vurderet i forhold til menighedsplejens økonomi, og det blev besluttet at imødekomme 33 ansøgninger. Julehjælpen til en enlig med et barn udgør typisk 800 kroner, og der er et tillæg for yderligere børn. Vil man støtte menighedsplejens arbejde, som ikke kun foregår op til jul, er der koncert i Sankt Nikolai Kirke søndag 17. december klokken 16, hvor tre af byens kendte kor synger sammen med et kor af nybagte syngespirer fra Nakskov. Entreen på 50 kroner for voksne går ubeskåret til menighedsplejen.

 
Menighedsrådsmøde d. 10. oktober 2017:

 

Møde med den nye biskop

  

På Sankt Nikolai Sogns Menighedsråds møde oplyste formanden, Mette Tangaa, at den nye biskop over Lolland-Falsters Stift, Marianne Gaarden, vil mødes med menighedsrådet tirsdag 12. december 2017. Marianne Gaarden har besluttet at lære stiftet nærmere at kende gennem en række af møder med menighedsrådene. I Nakskov vil menighedsrådet blandt andet drøfte besættelsen af det embede som er blevet ledigt ved sognepræst Torben Jørgensens pensionering. Biskoppen har udtrykt ønske om at blive orienteret om sognet og kirkens historie samt drøfte det lokale kirkeliv.

 
 
Menighedsrådsmøde d. 22. august 2017:

 

Personlige dåbsservietter

Menighedsrådet har besluttet fremover at anvende dåbsservietter, som er strikket af damerne i strikkeklubben Strik'olai. De hidtidige servietter af damask er blevet vasket og genbrugt, men de nye vil familien få med som et minde om dåbsdagen. Foreløbig er der strikket cirka 25 servietter med varierende motiver, hovedsagelig kirkelige, og det rækker til cirka et halvt år. Første gang, den nye dåbsserviet anvendes, er ved en barnedåb søndag 27. august.

Ultrakorte børnegudstjenester

Sognepræst Lars Mynster introducerer søndag 27. august et nyt tiltag for at få flere unge familier til at komme i kirken. Klokken 12 og cirka et kvarter frem tilbydes en ultrakort børnegudstjeneste, hvor man synger et par salmer, og hvor præsten udlægger dagens tekst i et sprog, som børn kan forstå. Efterfølgende er der slik eller småkager. Der er tale om et forsøg som foreløbig skal køre en gang om måneden i september, november og december.

 
Menighedsrådets møde den 29. marts 2016:

 

Tilfredsstillende regnskab

 

På mødet forelå årsregnskabet for 2015 for Sankt Nikolai Sogns kirkekasse og for kirkegården i Nakskov. Der var tale om et meget tilfredsstillende regnskab, som for kirkekassen udviser et overskud på 186.112 kroner - det største i en årrække. Driften af kirkegården med mere på Svingelsvej gik i nul. Resultatet er udtryk for, at der har været stor fokus på udgifterne til kirkelige aktiviteter. Desuden ser man nu det første resultat af varmestyring og udskiftning af kirkens lysekronepærer til lavenergilys. Sognet har fået udbetalt godt 3,1 million kroner fra den kirkelige ligning til kirkekassen og godt 3,9 millioner kroner til drift af kirkegården. I det forløbne år er der afsluttet en restaurering af kirkens østgavl, lagt nyt tag på det tidligere krematorium, ligesom ombygningen af krematoriet til kølerum er regnskabsmæssigt afsluttet. Der er desuden foretaget indledende undersøgelser af spiret på kirken, der plages af indtrængende fugt. Det er endnu uvist, hvilke tiltag der bliver nødvendige for at sikre spiret.

 

Forbereder menighedsrådsvalg

 

8. november i år skal der vælges nye menighedsråd for en fire-årig periode. Sankt Nikolai Sogn har nedsat et valgudvalg, som skal planlægge information af borgerne om menighedsrådets arbejde, samt finde kandidater til menighedsrådet. Sankt Nikolai Sogn vil indkalde til en informationsmøde samt opstilling af kandidater 13. september, og dermed følge opfordringen til at holder disse møder overalt i landet samtidig. Der var ved årsskiftet 7.008 medlemmer af folkekirken i sognet, og det betyder at der skal vælges uændret 12 medlemmer plus stedfortrædere til det kommende menighedsråd.

 

Festgudstjeneste for byen

 

Datoen for Nakskovs 750-års byjubilæum i år er 25. april, fastsat ud fra det ældste, kendte dokument der omtaler en by i Nakskov. Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd vil markere byjubilæet med en festgudstjeneste søndag 24. april klokken 10.30, hvor kirkens tre præster, organist Erik Lauge Mikkelsen, kongelig kapelmusicus Verner Nicolet og Sankt Nikolai Kirkes Kammerkor medvirker. Menighedsrådet inviterer efter gudstjenesten til et festligt traktement. De ældste dele af Sankt Nikolai Kirke er fra begyndelsen af 1200-tallet, og kirken er dermed den eneste bygning i byen der også lå her for 750 år siden.

 

Årsmøde i menighedsplejen

 

Nakskov Menighedspleje, som indsamler penge og uddeler forskellige former for hjælp til familier og personer i trang, har årsmøde 19. april klokken 17.30 i Nikolaihuset, Nordenkirke 9. Mødet er offentligt, og alle har mulighed for indsigt i menighedsplejens regnskaber og arbejde. Til sommer vil menighedsplejen kunne formidle, at seks familier fra Nakskov kommer på et sommerferieophold.

 
Møde den 17. november 2015

 

Støt landsindsamlingen 13. marts

 

Sankt Nikolai Sogn deltager også i 2016 i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling 13. marts, hvor pengene går til hjælp til verdens fattigste. Ligesom i 2015 sker det i tæt samarbejde med Stormarks Sogn og FDF, og indsamlingen udgår fra Stormarkskirken på Ringvejen 64 i Nakskov. Menighedsrådet opfordrer alle, der har tid og lyst, til at ofre et par timer som indsamler. I år kan man gå ind på Stormarkskirkens hjemmeside, stormarkskirken.com, og se de 70 ruter, som byen er opdelt i. Opdelingen er revideret til i år, og angiver hvor mange husstande der er på de enkelte ruter. Man kan derefter via hjemmesiden melde sig som interesseret i en bestemt rute.

 

Børnekonfirmandundervisning

 

Efter en forsøgsordning i 2015 med en børnekonfirmandordning for Stenoskolen i Nakskov forsøger Sankt Nikolai Sogn i 2016 at udbrede tilbuddet til alle fire skoler i sognet. Undervisningen forsøges etableret fra forsommeren, således at den ikke kolliderer med konfirmandundervisningen, og ventes at strække sig over otte uger. Der arbejdes på at knytte en medunderviser til projektet.

 

140 kvadratmeter bibelhistorie

 

Der bliver ikke kun flere koncerter i Sankt Nikolai Kirke i år, hvor Nakskov by kan fejre 750 års jubilæum, men også mere kunst. Menighedsrådet har sagt ja til at stille kirken til rådighed for to udstillinger. I juni udstilles en reproduktion af Esbjergevangeliet, et maleri på 140 kvadratmeter af Erik Hagens på CVU Vest i Esbjerg. Billedet er en moderne genfortælling af Biblen i billeder og tekst. Folkekirkens skoletjeneste formidler udlånet, og billedet flytter bagefter til domkirken i Maribo, hvor det udstilles i sommer.

 

Traditionen tro lægger kirken sideskib til en kunstudstilling i forbindelse med kulturdagen i august. I år bliver det i anledning af byjubilæet til en kulturfestival af en uges varighed, og i august vil kunstforeningen udstille billeder af den spændende, naivistiske kunstner Marianne Tümmler i kirken. Der er ikke fastsat en åbningsdag endnu.

 

Møde den 17. november 2015

Genvalg i menighedsrådet

 

Menighedsråd vælges for fire år ad gangen, men hvert år ved et nyt kirkeårs begyndelse holdes der konstituering på de vigtigste poster. I Sankt Nikolai Sogn var der på mødet 17. november genvalg over hele linjen. Mette Tangaa Jensen fortsætter som formand med May-Brit Horst som næstformand. Bent Jensen er fortsat kirkeværge og Ellen Bredal Nielsen kasserer. Kordegn Finn Mäkeläinen er genvalgt som menighedsrådets sekretær Mette Tangaa Jensen er ´kontaktperson mellem menighedsråd og kirkens personale. Arkitekt Mogens Bech fortsætter som menighedsrådets kirkesagkyndige, og det er formand og næstformand der er underskriftsberettigede på menighedsrådets vegne.

 
Møde den 25. august 2015

Gave til kirken

Sankt Nikolai Kirke har fra Ingrid Nielsen, København, modtaget en næsten 100 år gammel, farvelagt tegning med motiv af Sankt Nikolai Kirkes indre. Billedet er signeret EØ 1917 og der er ingen tvivl om at det er den kendte Nakskov-arkitekt Ejnar Ørnsholt der er mester. Billedet blev givet i afskedsgave til pastor J. C. Holck, der var sognepræst ved kirken 1906-1930, og er siden gået i arv i familien. Da pastor Holcks barnebarn for nogle år side døde som 93-årig endte det hos Ingrid Nielsen, der ingen familiære bånd har til familien Holck eller Nakskov. Hun besluttede at skænke billedet til kirken i Nakskov. - Det er en gave, vi er meget glad for, og billedet vil nu blive hængt op på et passende sted. Det er i øvrigt interessant at se, hvordan kirkens indre kun i detaljer har ændret sig siden 1917, siger menighedsrådsformand Mette Tangaa.

 

Ny kirkesanger

Menighedsrådet har besat en vakant stilling som kirkekorsanger med Jesper Idziak, Nøjsomhedsvej, som efter en prøveaflæggelse tiltræder 1. oktober. Jesper Idziak er i gang med at tage kirkesangeruddannelsen.

 

 
Tirsdag den 9. juni 2015

Nyt medlem af menighedsrådet

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd har godkendt en ansøgning fra Tove Reippuert om udtræden af menighedsrådet med udgangen af maj, idet hun flytter fra byen. Hendes plads i rådet overtages af førstesuppleanten, Helle B.K.P. Hansen. Hun afløser også sin forgænger i kirkens koncertudvalg.

Kirkens østgavl renoveres

Gennem nogen tid har der været spærret af ved Sankt Nikolai Kirkes østgavl, hvor der var frygt for, at nedfaldende dele af murværket kunne være til fare for dem, der færdes ved kirken. Østgavlens murværk er i den dårlig forfatning, men det bliver der nu gjort noget ved. Menighedsrådet har indhentet to tilbud på renoveringsarbejdet og valgt et tilbud fra firmaet Sv. Iversen, Nakskov, på 352.945 kroner. Provstiudvalget i Lolland Vestre Provsti har stillet 450.000 kroner til rådighed af reservemidlerne, så også momsen er dækket ind. Arbejdet går efter planen i gang i slutningen af juni og ventes færdigt med udgangen af september, således at den anvendte kalkmørtel kan nå at afhærde, inden der er risiko for frost.

Kirken sparer på strømmen

I en måned har den ene af lysekronerne ved alteret i Sankt Nikolai Kirke forsøgsvis været udstyret med såkaldte LED-pærer, uden at der har været reaktioner på hverken lysets styrke eller farve, som er lidt koldere end de hidtidige glødepærer.

Menighedsrådet har derfor besluttet at gå i gang med at udskifte pærerne i kirkens lysekroner til LED-pærer, som har en længere levetid og sparer strøm. I kirken er der i dag 192 pærer, men i første omgang udskiftes 60 pærer i højskibet, dåbsværelset, våbenhuset og på kirketjenerens kontor med 4 watt LED-pærer. De udvalgte steder er dér, hvor lyset til daglig er tændt i længst tid. Det var en energigennemgang af kirken i 2014, der rettede søgelyset mod lysekronerne. Hvis alle 192 pærer i kirken med tiden skiftes, vil det være en udgift på 30.000 kroner, men den vil kunne tjenes hjem på 1,7 år gennem besparelser på strøm.

Kirken og byjubilæet i 2016

Når Nakskov i 2016 kan fejre 750 års byjubilæum, er det naturligt, at Sankt Nikolai Kirke deltager. Kirken lå her allerede, da byen fik sine papirer. Den officielle dato for jubilæet er 25. april, og i Sankt Nikolai Kirke vil der blive holdt festgudstjeneste søndag 24. april 2016.

 

Tirsdag den 24. marts 2015

Økonomi

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd godkendte regnskaberne for 2014 for kirkekassen og for kirkegården, som regnskabsmæssigt indgår i sognets regnskab, selv om kirkegården drives i samarbejde med Stormarks Sogn.

Kirkekassen vendte et driftsunderskud ved årets begyndelse til en kassebeholdning på 121.270 kroner ved udgangen af 2014. Driftsoverskuddet på 313.685 kan henføres til, at der for andet år i træk er gennemført besparelser. Efter 2014-resultatet er der nu igen luft til at gennemføre nogle af de kirkelige aktiviteter, menighedsrådet ønsker.

Kirkegårdens regnskab udviser et driftsoverskud på 44.438 kroner. Kirkegårdens kassebeholdning ved årets udgang var 913.742 kroner. Ombygningen af krematoriet til kølerum for 3,5 millioner kroner er lånefinansieret.

Udstilling og korstævne

Sankt Nikolai Kirke lægger også i år rum til Nakskov Kunstforenings udstilling i forbindelse med byens kulturaften 31. juli. I tre uger udstilles værker af Helle Baslund og Jens Bohr. Desuden har Det Hvide Kor fået lov til vederlagsfrit at benytte kirken til et korstævne 9. april 2016, et bidrag til fejringen af Nakskov Bys 750 års jubilæum.

Projekt for kirkespiret

Menighedsrådet har fået en opdatering på de fugtproblemer, som i en årrække er konstateret inde i Sankt Nikolais kirkespir, og som skyldes, at det nye kobbertag i 1983 ikke blev udført efter forskrifterne. Menighedsrådet vil forsøge at undgå en større investering i et nyt tag, og der arbejdes derfor med planer om imprægnering af tømmer og overvågning af problemet. Arbejdstilsynet har imidlertid nedlagt forbud mod brug af de "hønsestiger", der i dag fører op gennem det 30 meter høje spir, og arkitektfirmaet Arp-Nielsen har derfor udarbejdet et projekt til etablering af 10 faste repos forbundet med faste trapper, som vil give mulighed for at arbejde inde i kirkespiret og overvåge udviklingen i fugtproblemerne. Menighedsrådet har godkendt projektet, som skal videresendes til provstiudvalget med henblik på at finde en finansieringsløsning for arbejdet. Hvor mange penge, det drejer sig om, er der foreløbig kun løse overslag over.

Børnekonfirmandundervisning

Det er magtpåliggende for menighedsrådet at komme i gang med den såkaldte børnekonfirmandundervisning. I januar blev der taget skridt til at nedsætte et dåbsoplæringsudvalg, og på mødet er Heidi Marqweis, Finn Hansen og Anja Bech Frandsen nu valgt til udvalget, der har sognepræst Martin Egerup som formand. Udvalget skal inden udgangen af april udarbejde en køreplan for arbejdet med børnekonfirmander med henblik på at sætte ét pilotprojekt i gang i maj-juni i år, omfattende en udvalgt klasse i en skole. Erfaringerne fra pilotprojektet skal danne baggrund for det fremtidige arbejde.

Menighedsplejens årsmøde

Nakskov Menighedspleje, som Sankt Nikolai Sogn deltager i, har årsmøde 14. april, som det også fremgår andet sted på hjemmesiden. På årsmødet vil der blive aflagt regnskab. Alle medlemmer af folkekirken har mulighed for at deltage i årsmødet og stille forslag til behandling på årsmødet. Fristen for forslag er 31. marts til sognepræst Martin Egerup. Menighedsrådet blev orienteret om, at der har været en fornuftig udvikling i menighedsplejens økonomi. Julekoncerten i Sankt Nikolai Kirke gav rekord-overskud.

 

Tirsdag den 27. januar 2015

Nakskov mindes befrielsen i 1945. Menighedsrådet i Sankt Nikolai Sogn har besluttet at deltage i markeringen af 70-året for Danmarks befrielse under anden verdenskrig. Da der i forvejen er en del mindearrangementer 4, maj om aftenen markeres begivenheden på selve befrielsesdagen 5. maj med en musikandagt i kirken klokken 10.

Også i år vil Sankt Nikolai arrangere tøndeslagning på kirkepladsen fastelavnssøndag 15. februar efter højmessen klokken 10.30. Alle børn er velkomne.

Sankt Nikolai bakker op om Folkekirkens Nødhjælps landsomfattende sogneindsamling 8. marts. Pengene går i år til støtteprojekter for kvinder i verdens fattigste lande. Stormarks Sogn og Sankt Nikolai Sogn har besluttet at forene kræfterne og stå bag én indsamling i hele Nakskov. Indsamlerne skal mødes klokken 9 i Stormarkskirken, hvorfra indsamlingen koordineres. Menighedsrådet i Sankt Nikolai opfordrer til, at man melder sig som indsamler. Henvendelse kan ske til sognepræst Martin Egerup. I 2014 indsamlede Folkekirkens Nødhjælp på denne ene dag 13 millioner kroner.

 

Tirsdag den 25. november 2014

Genvalg i menighedsrådet

På mødet skulle Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd blandt andet konstituere sig.

Selv om menighedsrådet er valgt for fire år, vælges der formand og andre tillidsposter hvert år.

Valget denne gang medførte ingen ændringer, i det der var genvalg hele vejen rundt. Mette Tangaa Jensen fortsætter som formand og May-Brit Horst som næstformand. Bent Jensen er genvalgt som kirkeværge og Ellen Bredal Nielsen som kasserer. Menighedsrådet har desuden genvalgt arkitekt Mogens Bech som rådets bygningskyndige vejleder.

På mødet blev det også besluttet, at Sankt Nikolai Kirke gerne vil optages på den Kulturrute Lolland, som Nakskov Kunstforening med økonomisk støtte fra Lolland Kommune er i gang med at udvikle.

Kulturruten bliver en hjemmeside, som kan bruges til planlægning af en tur på Lolland, og ud over besøgsværdige bygninger og steder, vil man også kunne orientere sig om aktuelle kulturtilbud.